Podatki 2024 – zmiany oraz bieżące problemy

szkolenie wyjazdowe podatki 2024

KSEF oraz PODATEK VAT 2024


1. Obowiązkowy KSEF (Krajowy System e Faktur)

 • termin wejścia w życie obowiązkowego KSEF dla podatników VAT czynnych
 • termin wejścia w życie obowiązkowego KSEF dla podatników VAT zwolnionych
 • podmioty niemające obowiązku stosowania KSEF
 • zasady wystawiania i przesyłania faktur dla różnych grup odbiorców po wprowadzeniu obligatoryjnego KSeF
 • uprawnienia w KSeF – zasady nadawania i odbierania uprawnień
 • obowiązek i wyjątki dotyczące wystawiania faktur ustrukturyzowanych – podatnicy VAT czynni
 • podatnicy zwolnienie, faktury dla konsumentów i kontrahentów zagranicznych
 • oznaczanie faktury ustrukturyzowanej stosownym kodem pozwalającym na dostęp do niej
 • obowiązki podatnika w kontekście faktury ustrukturyzowanej i obowiązkowego KSEF w razie: awarii KSEF, awarii u podatnika; czasowej niedostępności KSEF
 • zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” w okresie obowiązkowego KSEF po stronie sprzedawcy oraz po stronie nabywcy
 • nowe obowiązki dotyczące oznaczania płatności należności wynikających z faktur
  kwestie szczegółowe
 • dokument ZAW-FA – zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF
 • faktury uproszczone; faktury wystawiane przez kasy fiskalne
 • faktury VAT RR
 • faktury konsumenckie (B2C) a KSeF
 • zmiany dotyczące treści faktur
 • uchylenie przepisów dotyczących not korygujących
 • sankcje związane z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązkowego KSEF
 • skrócenie 60-dniowego terminu na zwrot nadwyżki podatku naliczonego
 • pozostałe kwestie przewidziane w ustawie nowelizującej

2. Nowe przepisy w zakresie podatku VAT, które obowiązują lub będą obowiązywać w 2024

 • zmiany w przepisach dotyczących JPK-V7M/V7K związane z wejściem w życie obowiązkowego KSEF
 • zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących – nowe rozporządzenie
 • nowe rozporządzenie MF w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
 • zmiany w zakresie stawek VAT – preferencyjne przejściowe stawki VAT
 • zmiany dotyczące wystawiania faktur VAT-RR
 • zmiany dotyczące wyliczania proporcji i preproporcji w kontekście 2024
 • zmiany dotyczące wystawiania faktur VAT-RR
 • zmiany dotyczące wydawania Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)

3. Wprowadzenie kontroli płatności transgranicznych

 • kwartalna ewidencja płatności transgranicznych i odbiorców płatności
 • podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji
 • limit progowy transakcji transgranicznych
 • system CESOP

4. Faktury zaliczkowe

 • możliwość rezygnacji podatnika z wystawiania faktur zaliczkowych
 • brak możliwości rezygnacji dla szczególnych momentów wystawiania faktur
 • dane która ma zawierać faktura wystawiona w sytuacji braku faktury zaliczkowej
 • rezygnacja z faktury zaliczkowej a JPK-V7

5. Pakiet SLIM-VAT 3

 • zmiana definicji małego podatnika
 • nowe regulacje dotyczące kursów walut stosowanych przy korektach podstawy opodatkowania
 • modyfikacja okresu rozliczeniowego właściwego dla „powrotu” do stawki 0% przy WDT
 • zmiany dotyczące ustalania i stosowania preproporcji oraz proporcji
 • modyfikacja warunków odliczania podatku naliczonego przy WNT
 • zmiany dot. faktur do paragonów
 • uelastycznienie wymiaru tzw. sankcji VAT (dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT)
 • zmiany dotyczące wydawania i obowiązywania Wiążącej Informacji Stawkowej
 • pozostałe zmiany (w tym dotyczące dysponowania środkami na rachunku VAT)

6. Grupa VAT – kategoria podatnika

 • czym jest i jakie korzyści oraz zagrożenia wiążą się z Grupą VAT
 • tworzenie Grupy VAT
 • transakcje między członkami Grupy VAT
 • transakcję między Grupą VAT a podmiotami trzecimi
 • nowy obowiązek – ewidencja transakcji dokonywanych między członkami Grupy VAT
 • odpowiedzialność solidarna za zobowiązania w podatku VAT Grupy VAT
 • skutki związane z ustaniem bytu Grupy VAT

PODATEK CIT / PIT 2024

1. Podatek minimalny dla podatników CIT od 1 stycznia 2024 r.

 • zasady opodatkowania podatkiem minimalnym
 • wyliczenie progu rentowności dla celów podatku minimalnego
 • wyliczenie dochodu lub straty
 • wyłączenia podmiotowe z obowiązku opodatkowania podatkiem minimalnym ze względu na charakter podmiotu lub prowadzonej działalności
 • próg rentowności w dochodowości grupy spółek powiązanych.
 • ustalanie podstawy opodatkowania – dwie metody
 • odliczenia od podstawy opodatkowania
 • deklarowanie i zapłata podatku minimalnego
 • odliczenie podatku minimalnego od podatku dochodowego
 • podatek minimalny a podatek minimalny od budynków

2. Korzystne zasady opodatkowania fundacji rodzinnych

 • zasady opodatkowania PIT i CIT wniesienia składników majątku do fundacji rodzinnej i minimalna wysokość funduszu założycielskiego
 • opodatkowanie CIT i VAT bieżącej działalności fundacji rodzinnej (uregulowanej i nieuregulowanej)
 • opodatkowanie fundatora oraz beneficjentów (zwolnienie oraz stawki dla poszczególnych grup beneficjentów)
 • skutki podatkowe PIT i CIT rozwiązania lub likwidacji fundacji rodzinnej

3. Inne zmiany w podatku dochodowym od 1 stycznia 2024

 • skrócona amortyzacja w gminach zagrożonych bezrobociem
 • umożliwienie amortyzacji środków trwałych nabytych z dotacji
 • wprowadzenie możliwości rezygnacji ze zwolnienia podatkowego w odniesieniu do niektórych otrzymanych dotacji, subwencji i dopłat
 • zmiany w wyłączeniu poboru podatku u źródła od odsetek lub dyskonta od obligacji i listów zastawnych
 • wprowadzenie dodatkowych warunków wyłączenia poboru podatku u źródła od odsetek lub dyskonta przez płatnika

4. Zmiany w zakresie innych podatków

 • zwolnienie z podatku PCC przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym
 • dodatkowy PCC dla nabywców 6 i więcej mieszkań
 • opłata od opakowań plastikowych od 1 stycznia 2024 r.