1. Źródła finansowania majątku jednostki budżetowej – pasywa – fundusz jednostki i wynik finansowy – ogólna charakterystyka, zasady ewidencji w Zespole kont 8 – sens ekonomiczny funduszu jednostki

2. Zobowiązania jednostki budżetowej – ogólna charakterystyka, podział na zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe (prawo do zaciągania zobowiązań), zasady wyceny i ewidencja zobowiązań w Zespole kont

3. Działalność operacyjna, pozaoperacyjna i finansowa jednostki budżetowej w odniesieniu do jej statutu – możliwości funkcjonowania jednostki budżetowej na poszczególnych poziomach

4. Modele rachunku kosztów oraz zasady ustalania wyniku finansowego w jednostce budżetowej

5. Wydatek budżetowy

 • klasyfikowanie wydatków – klasyfikacja budżetowa
 • wydatek budżetowy a koszt – zasada kasowa i zasada memoriałowa
 • system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych
 • możliwe warianty ponoszenia wydatków budżetowych – realizacja zadań statutowych jednostki siłami własnymi, zleceniem zewnętrznym, powierzeniem realizacji zadania
 • etapy ewidencji kosztów i wydatków w księgach rachunkowych jednostki – plan, zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek
 • rozliczanie wydatków budżetowych z budżetem – zasady terminy

6. Dochody budżetowe

 • klasyfikowanie dochodów – klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów
 • dochód budżetowy a przychód– zasada kasowa i zasada memoriałowa
 • uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych
 • etapy ewidencji przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki – przypis należności, pobranie dochodu
 • rozliczanie dochodów budżetowych z budżetem – zasady, terminy

7. Zasady dysponowania przez jednostkę budżetową majątkiem, trwały zarząd jako szczególna forma władania nieruchomością

8. Majątek trwały w jednostce budżetowej

 • źródła finansowania – środki pochodzące z budżetu ujęte w planie finansowy jednostki budżetowej, sumy na zlecenie, fundusze celowe
 •  zasady wyceny i ewidencji – Zespół 0 – zasady budowy ewidencji syntetycznej, analitycznej i szczegółowej
 • zasady gospodarowania, w tym powierzanie z obowiązkiem zwrotu – organizacja systemu powierzania majątku, zbywanie i likwidacja – procedury systemu kontroli wewnętrznej

9. Majątek obrotowy w jednostki budżetowej

 • występowanie majątku obrotowego rzeczowego, należności i rozliczeń, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej
 • zasady wyceny i ewidencji – w tym, aktualizacja wyceny wartości należności, zespół kont 1, 2, 3, 6 – zasady funkcjonowania poszczególnych kont, możliwe warianty ewidencji rzeczowych aktywów obrotowych

10. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostki budżetowej – cele sprawozdawczości

11. Ograniczenia informacyjne sprawozdawczości jednostki budżetowej w obecnych uwarunkowaniach prawnych

12. Zamknięcie roku jako proces przygotowania sprawozdania finansowego

 • kompletność ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych danego roku
 • inwentaryzacja i jej rozliczenie w księgach danego roku
 • przeksięgowania roczne

13. Przygotowanie sprawozdań budżetowych okresowych: miesięcznych, kwartalnych i rocznych

14. Obowiązkowa sprawozdawczości jednostki budżetowej

 • sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa) – podstawy prawne, zasady, terminy sporządzania
 • sprawozdawczość budżetowa – podstawy prawne, zasady, terminy sporządzania
rachunkowość budżetowa szkolenie