Prawidłowe rozpatrywanie skarg, wniosków petycji przez podmioty administracji publicznej – z uwzględnieniem zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z RODO

BLOK – SKARGI I WNIOSKI

I. Obowiązki organów administracji publicznej związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg, wniosków, petycji wynikające z Konstytucji RP, K.p.a., ustawy o petycjach oraz RODO.

II. Charakterystyka postępowania skargowo – wnioskowego jako szczególnego rodzaju instytucjonalnej kontroli społecznej nad podmiotami administracji publicznej (art. 221-240).

III. Pojęcie i zakres przedmiotowy skargi (rozpatrywanej na podstawie Działu VIII K.p.a.).

IV. Pojęcie i zakres przedmiotowy wniosku (rozpatrywanego na podstawie Działu VIII K.p.a.).

V. Prawidłowa kwalifikacja wpływających sygnałów obywatelskich do kategorii skarg, wniosków, petycji – omówienie najczęściej popełnianych błędów przy ich kwalifikacji, rejestracji oraz skutki z tym związane.

– Wskazanie rodzajów pism, których nie należy kwalifikować do kategorii spraw rozpatrywanych w ramach skarg i wniosków oraz petycji. Wskazanie różnicy pomiędzy wnioskiem a petycją.

VI. Właściwość organów do rozpatrywania skarg i wniosków. Postępowanie ze skargami i wnioskami przekazywanymi do wiadomości, anonimowymi, zawierającymi określone żądania zawiadomienia innych organów o popełnianych czynach, noszących – w ocenie nadawcy wystąpienia – znamiona przestępstwa. Realizacja obowiązków wynikających z RODO.

VII. Zasady rozpatrywania skarg, wniosków, petycji przez organy, w tym organy kolegialne: radę gminy, miasta, powiatu, sejmik województwa.

– Rozpatrywanie skarg, wniosków przez Komisje Skarg wniosków, petycji.

– Zasady publikacji uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku wynikające z RODO.

– Publikacja danych w BIP – obowiązujące procedury wynikające z wytycznych PUODO oraz będące wynikiem kontroli PUODO w podmiotach administracji publicznej.

VIII. Braki formalne skargi/wniosku, treść wezwania do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia (omówienie poprzez wzory formularzy).

IX. Terminy załatwiania skargi, wniosku, zasady ich liczenia oraz obowiązek pouczenia o prawie do ponaglenia w odniesieniu do skarg.

X. Zasady rozpatrywania skarg i wniosków składanych na działalność pracowników.

XI. Postepowanie z żądaniami udostepnienia akt postępowania skargowego.

XII. Ochrona skarżącego i jej granice.

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków składanych przez radnych, posłów i senatorów.

XIII. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, wniosku – forma oraz wymogi formalne zawiadomienia.

XIV. Obowiązki informacyjne wobec adresata skargi, wniosku wynikające z art. 13 RODO– omówienie zagadnienia w oparciu o przykładowe klauzule informacyjne.

XV. Różnice pomiędzy skargą załatwianą w trybie i na zasadach określonych w dziale VIII K.p.a, a skargą załatwianą w trybie toczącego się postępowania administracyjnego – obowiązek przestrzegania przez organy rozpatrujące skargi realizacji tzw. zasady jednotorowości proceduralnej – na przykładzie orzecznictwa WSA i NSA.

XVI. Organizacja przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków.

XVII. Przyjmowanie i rejestrowanie skarg, wniosków – prowadzenie dokumentacji z zakresu

rozpatrywania skarg, wniosków w świetle przepisów kpa i instrukcji kancelaryjnej

– (wykład połączony z samooceną – warsztaty)

XVIII. Efektywność kontroli przyjmowania i sposobu rozpatrywania skarg i wniosków mająca m.in. na celu zmniejszenie liczby skarg uznawanych za zasadne.

XIX. Udział prasy i organizacji społecznych w trybie rozpatrywania skarg i wniosków.

Ochrona danych osobowych wynikająca z RODO w postępowaniach ze skarg, wniosków, petycji – realizacja przez administratorów obowiązków informacyjnych z art. 13 RODO – omówienie przepisów w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. z 2019 r. poz. 730.w odniesieniu do skarg, wniosków , petycji.

BLOK – PETYCJE

I. Obowiązki podmiotów rozpatrujących petycje wprowadzone ustawą z 11 lipca 2014 r. o petycjachPrawo do petycji jako odrębne prawo, różne od skarg i wniosków i jego gwarancje określone w Konstytucji RP z 1997 r. – różnica pomiędzy petycją a wnioskiem.

II. Zasady składania i rozpatrywania petycji w świetle przepisów ustawy o petycjach.

III. Podmioty uprawnione do składania petycji i obowiązki adresatów petycji.

IV. Podmioty uprawnione do rozpatrywania petycji.

V. Przedmiot petycji.

VI. Elementy obligatoryjne i fakultatywne petycji, postępowanie z petycjami wielokrotnymi, forma zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia petycji i termin rozpatrzenia petycji. Przypadki pozostawienia petycji bez rozpoznania.

VII. Obowiązki informacyjne wobec adresata petycji, wynikające z art. 13 RODO – omówienie zagadnienia w oparciu o przykładowe klauzule informacyjne.

– Upublicznianie na własnych stronach internetowych informacji o otrzymanych petycjach (przy uwzględnieniu przestrzegania przepisów RODO).

– Informowanie na stronie internetowej podmiotu obsługującego organ o przebiegu rozpatrywania petycji oraz o terminie jej rozpatrzenia.

– Publikowanie informacji o rozpatrzonych petycjach co roku w terminie do 30 czerwca.

– Podsumowanie szkolenia – dyskusja, indywidualne konsultacje co do sposobu rozpatrywania skarg, wniosków, petycji.