Sprawozdania finansowe wg polskiego prawa bilansowego

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Sprawozdania finansowe wg polskiego prawa bilansowego

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń na powyższy temat. Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera.

Program szkolenia

1. Uwagi ogólne i cel analizy (do jakich wniosków mam dojść jako analityk) i wyselekcjonowanie dokumentów niezbędnych do jej dokonania. Wykorzystanie sprawozdań finansowych, informacji o branży, biznes plany. Rola analizy finansowej - identyfikacja ryzyk, rekomendacje

2. Bilans - majątek firmy i źródła jego finansowania, analiza struktury i dynamiki najistotniejszych pozycji aktywów i pasywów, prawidłowość struktury i dynamiki, analiza zobowiązań bilansowych wiekowanie zobowiązań, charakterystyka rezerw na zobowiązania, koszty i przychody rozliczane w czasie, przykłady manipulacji bilansowej

3. Analiza struktury i dynamiki pozycji kapitału własnego przy wykorzystaniu zestawienia zmian w kapitale własnym

4. Analiza rachunku zysków i strat - wariant kalkulacyjny i porównawczy, analiza źródeł przychodów i kosztów, oraz generowanego wyniku finansowego podmiotu, przykłady sterowania wynikiem finansowym

5. Analiza wyniku finansowego - stabilność, struktura, wpływ zdarzeń nietypowych oraz transakcji z podmiotami powiązanymi

6. Analiza przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności - przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, zdolność do generowania operacyjnego przepływu pieniężnego, informacja o tym jakie jest źródło finansowania i co stanowi podstawowy wydatek

7. Zagadnienie powiązań miedzy spółkami, transakcje w grupie, skonsolidowane sprawozdanie finansowe

8. Prawo bilansowe i podatkowe - podatki odroczone, SSF itp.

9. Analiza pozostałych informacji do analizy: wykorzystanie informacji dodatkowej, rola opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, analiza raportu z badania, wykorzystanie sprawozdania z działalności w roku obrotowym

10. Case study na podstawie danych ogólnodostępnych: sporządzenie wstępnej analizy sprawozdania finansowego przy z uwzględnieniem struktury, dynamiki, podstawowych wskaźników - sprawozdanie wg PSR (ustawy o rachunkowości)

11. Case study na podstawie danych ogólnodostępnych: czytanie sprawozdania finansowego i jego analiza wstępna z uwzględnieniem specyfiki firmy w tym: otoczenie, branża, sezonowość, powiązania

12. Wykorzystanie analizy finansowej: ocena płynności, zadłużenia, rentowności, efektywności – informacje ogólne, case study

  • Wskaźniki rentowności i ich modyfikacje: ROE, ROA, ROS, ROIC. Analiza powiązań występujących między poszczególnymi wskaźnikami rentowności, analiza wskaźnikowa na różnych poziomach zysku uwzględnianego w rachunku zysków i strat
  • Wskaźniki płynności kalkulowane na podstawie wartości bilansowych: wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik wysokiej płynności, wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi, wskaźniki płynności bazujące na wartościach prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych: wskaźniki wydajności gotówkowej oraz wskaźniki wystarczalności gotówki, ograniczenia analizy płynności dokonanej na podstawie bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych
  • Zasady finansowania działalności gospodarczej: kapitał własny i kapitał obcy, wady i zalety finansowania działalności poszczególnymi kapitałami (efekt tarczy podatkowej). Konstrukcja wskaźników zadłużenia: wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik zadłużenia długoterminowego, wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych, wskaźniki obsługi długu, ocena zadłużenia z perspektywy właściciela i wierzyciela, zadłużenie a dźwignia finansowa
  • Charakterystyka wskaźników aktywności

13. Analiza danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych (na co zwrócić szczególną uwagę czytając sprawozdanie finansowe)
• Najczęściej spotykane błędy w sprawozdaniach finansowych, klasyfikacja i ujawnianie błędów:
◦ Kreatywna rachunkowość i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
◦ Szacunki księgowe i polityka rachunkowości („oszustwa amortyzacyjne”, rezerwy, zobowiązania warunkowe, należności warunkowe (kiedy należy traktować zdarzenie za warunkowe, wartości szacunkowe)
◦ Odpisy aktualizujące, test na utratę wartości
◦ Przyspieszanie momentu ujęcia przychodów
◦ Sprzedaż z klauzulą odkupu
◦ Zobowiązania i ocena zadłużenia (np. leasing)
• Umiejscowienie informacji w sprawozdaniu finansowym i korekta błędów z lat ubiegłych (istotne błędy stwierdzone po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – ujawnianie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym w następnym roku obrotowym; zdarzenia po dniu bilansowym)
• Zmiana zasad rachunkowości w trakcie roku obrotowego – prezentacja w sprawozdaniu finansowym

14. Kompleksowe case study na podstawie danych ogólnodostępnych z giełdy, w tym ASO sprawozdanie wg PSR tj. ustawy o rachunkowości pełna rachunkowość

15. Objawy pogarszającej się sytuacji finansowej, przewidywanie trudności finansowej, sygnały ostrzegawcze, kreatywna rachunkowość - podsumowanie

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

NOWY