Prawo Pracy 2020 szkolenie - zmiany w prawie pracy wprowadzone i planowane

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Prawo pracy 2020 w teorii i praktyce

Kalendarz

Poznań

Prawo pracy 2020 w teorii i praktyce
Teraźniejszość i przyszłość

4 dni - City Park Hotel & Residence*****z wycieczką do Berlina lub po Poznaniu
2020-09-29

Zakopane

Prawo pracy 2020 w teorii i praktyce
Teraźniejszość i przyszłość

4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację lub po regionie
2020-08-25
Prawo pracy 2020 w teorii i praktyce
Teraźniejszość i przyszłość

4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację lub po regionie
2020-09-01

Arłamów

Prawo pracy 2020 w teorii i praktyce
Teraźniejszość i przyszłość

4 dni - Hotel Arłamów**** z wycieczką po Bieszczadach lub do Lwowa
2020-10-13

Karpacz

Prawo pracy 2020 w teorii i praktyce
Teraźniejszość i przyszłość

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką: Drezno lub Praga lub Czeska Szwajcaria lub po regionie
2020-09-22

Gietrzwałd

Prawo pracy 2020 w teorii i praktyce
Teraźniejszość i przyszłość

3 dni - Gietrzwałd, Hotel Marina Club Destination SPA*****
2020-09-30

Wisła

Prawo pracy 2020 w teorii i praktyce
Teraźniejszość i przyszłość

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Morawskiego Krasu (Czechy) lub po regionie
2020-09-29

Augustów

Prawo pracy 2020 w teorii i praktyce
Teraźniejszość i przyszłość

4 dni - Hotel Warszawa****z wycieczką do Wilna lub po Suwalszczyźnie
2020-09-29

Piwniczna Zdrój

Prawo pracy 2020 w teorii i praktyce
Teraźniejszość i przyszłość

4 dni - Piwniczna-Zdrój, Hotel Piwniczna**** SPA & Conference z wycieczką na Słowację lub po regionie
2020-10-06

Sopot

Prawo pracy 2020 w teorii i praktyce
Teraźniejszość i przyszłość

4 dni - Hotel Haffner****
2020-09-01

Kołobrzeg

Prawo pracy 2020 w teorii i praktyce
Teraźniejszość i przyszłość

4 dni - Hotel Marine***** z wycieczką na Bornholm lub po regionie
2020-09-08

Mikołajki

Prawo pracy 2020 w teorii i praktyce
Teraźniejszość i przyszłość

3 dni - Mikołajki, Hotel Gołębiewski****
2020-09-30

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA "Prawo Pracy 2020 w teorii i praktyce"

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej wprowadzonych zmian w prawie pracy oraz praktycznego wdrażania tych zmian, także w kontekście obowiązujących przepisów. Ponadto celem szkolenia jest także przedstawienie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w różnych systemach i rozkładach czasu pracy.

Wiedza

Usystematyzowanie wiedzy nt. zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz obowiązków pracodawcy względem organów sprawujących kontrolę w tym zakresie.

Umiejętności

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej, a także dokumentacji związanej z rozliczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości oraz konieczności stosowania obowiązujących przepisów.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat zmian w prawie pracy, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

Program szkolenia

I. Dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO na bazie najnowszych wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1. Zmiany w prawie pracy wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)

 • zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika
 • zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika
 • okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych i zasady ich przetwarzania
 • ograniczenie zakresu stosowania monitoringu oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników
 • zasady przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrot

2. Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji

 • gromadzenie danych w procesie rekrutacji
 • warunki wyrażenia zgody w dokumentach rekrutacyjnych
 • żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany dot. tych danych
 • zakończenie procesu rekrutacji - co ze złożonymi aplikacjami
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji
 • jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników

3. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS

 • ZFŚS a zmiana przepisów związana z wdrożeniem RODO – oświadczenia, zgody, przetwarzanie danych oraz przyznawanie pomocy i świadczeń z Funduszu
 • jakie dane można pozyskiwać w związku ze stosowaniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • stanowisko PUODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
 • obowiązek informacyjny

II. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

1. akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)

2. możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologiczny

3. poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)

4. co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

5. okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów

Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej

1. zasady doręczania zawiadomienia o odbiorze dokumentacji pracowniczej

2. warunki niemożności odbioru zawiadomienia

3. wydanie dokumentacji pracowniczej również osobom upoważniony 4. zasady odbioru dokumentacji pracowniczej

Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

1. dokumentacja przechowywana w postaci papierowej i elektronicznej

2. wniosek i termin na wydanie dokumentacji

3. wniosek w aktach osobowych

III. Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Obowiązki pracodawcy zmiany w ustawie Kodeks Pracy

1. prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej

2. zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej

3. odróżnienie „formy elektronicznej” od „postaci elektronicznej” dokumentu

4. nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej

5. nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy

6. obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji

7. ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza

8. obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej

9. obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej

Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia zmiany w ustawie Kodeks Pracy

1. formy wypłaty wynagrodzenia

2. procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia

IV. Pozostałe zmiany

1. Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków

 • zasady dopuszczalności potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych – nowe granice i kwoty wolne od potrąceń
 • dokonywanie potrąceń z diet przysługujących z tytułu podróży służbowych
 • podniesienie wysokości grzywny wymierzonej przez komornika pracodawcy
 • sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi

2. Zmiany Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zagadnienia związane z prawem pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043) obowiązujące od 7 września 2019

 • otwarty katalog przyczyn dyskryminacji
 • uprawnienia pracowników – innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego (ochrona trwałości stosunku pracy i inne uprawnienia)
 • wzmocnienie ochrony przedemerytalnej pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony
 • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do żądania odszkodowania z tytułu mobbingu
 • zmiany dotyczące wydawania świadectwa pracy (terminy wydawania i wnoszenie środków odwoławczych)
 • zmiana kodeksu pracy, w zakresie terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

V. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

1. Ogólne przepisy o rozwiązaniu umowy o pracę

2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

4. Świadectwo pracy

 • terminy na wydanie świadectwa pracy
 • żądanie wydania świadectwa pracy przez pracownika
 • treść świadectwa pracy

VI. Praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w różnych systemach czasu pracy

1. Sporządzanie rozkładów czasu pracy

 • w jakich sytuacjach powstaje obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy
 • w jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać rozkład czasu pracy pracownikowi
 • kiedy pracodawca będzie miał możliwość zmiany rozkładu czasu pracy

2. Odpracowanie wyjść prywatnych

3. Zatrudnienie lub zwolnienie w trakcie okresu rozliczeniowego

 • rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego skutkujące wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem
 • niedopracowanie godzin w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy na poszczególne miesiące danego okresu rozliczeniowego

4. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych

 • prawidłowe ustalenie nadgodzin „dobowych i średniotygodniowych”
 • wysokość dodatku

5. Jak nieobecności w pracy wpływają na kwalifikację nadgodzin

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

NOWY