Prawo pracy 2019 w teorii i praktyce - Mikołajki - Szkolenia kadry i płace

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Prawo pracy 2019 w teorii i praktyce

Teraźniejszość i przyszłość

3 dni - Mikołajki, Hotel Gołębiewski****

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA "Prawo Pracy 2019 w teorii i praktyce"

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej wprowadzonych zmian w prawie pracy od  1 stycznia 2019 r. oraz praktycznego wdrażania tych zmian, także w kontekście przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2019 r. Ponadto celem szkolenia jest także przedstawienie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w różnych systemach i rozkładach czasu pracy.

Wiedza

Usystematyzowanie wiedzy nt. zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz prawidłowego rozliczania czasu pracy

Umiejętności

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości oraz konieczności stosowania przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. oraz prawidłowe rozliczanie czasu pracy

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat zmian w prawie pracy, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

Program

I. Nowy katalog danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia
zmiany od 1 stycznia 2019

1. jakich danych osobowych możemy żądać od kandydata do pracy i samego pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy
2. doprecyzowanie udostępniania danych osobowych w celach prowadzonego ZFŚS

II. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
zmiany od 1 stycznia 2019

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej
1. akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)
2. możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym
3. poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)
4. co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (szczegółowy katalog dokumentacji obowiązujący od 01 stycznia 2019 r.)
5. okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów

Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej
1. zasady doręczania zawiadomienia o odbiorze dokumentacji pracowniczej
2. warunki niemożności odbioru zawiadomienia
3. wydanie dokumentacji pracowniczej również dla osób upoważnionych
4. zasady odbioru dokumentacji pracowniczej

Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
1. dokumentacja przechowywana w postaci papierowej i elektronicznej
2. wniosek i termin na wydanie dokumentacji
3. wniosek w aktach osobowych

III. Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Nowe obowiązki pracodawcy od 1 stycznia 2019
zmiany w ustawie Kodeks Pracy

1. prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej
2. zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
3. odróżnienie „formy elektronicznej” od „postaci elektronicznej” dokumentu
4. nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
5. nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy
6. obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji
7. ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza
8. obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej
9. obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej

Nowe obowiązki pracodawców w zakresie Ubezpieczeń Społecznych
zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

1. skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty ZUS OSW RIA
2. terminy na złożenie raportu ZUS RIA
3. dane w raporcie informacyjnym ZUS RIA
4. skutki nieprzekazania raportów informacyjnych
5. nowy formularz ZUS RPA
6. obowiązki pracodawcy wobec pracowników po złożeniu raportu ZUS RIA
7. zmiany w Programie Płatnik i ePłatnik oraz na profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia
zmiany w ustawie Kodeks Pracy

1. formy wypłaty wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r.
2. procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia

IV. Dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO
na bazie najnowszych wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1. Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji

 • gromadzenie danych w procesie rekrutacji
 • warunki wyrażenia zgody w dokumentach rekrutacyjnych
 • żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany dot. tych danych
 • zakończenie procesu rekrutacji - co ze złożonymi aplikacjami
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji
 • jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników

2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS

 • jakie dane można pozyskiwać w związku z wejściem w życiem rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
 • obowiązek informacyjny
V. Praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w różnych systemach czasu pracy

1. Sporządzanie rozkładów czasu pracy

 • w jakich sytuacjach powstaje obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy
 • w jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać rozkład czasu pracy pracownikowi
 • kiedy pracodawca będzie miał możliwość zmiany rozkładu czasu pracy

2. Odpracowanie wyjść prywatnych

3. Zatrudnienie lub zwolnienie w trakcie okresu rozliczeniowego

 • rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego skutkujące wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem
 • niedopracowanie godzin w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy na poszczególne miesiące danego okresu rozliczeniowego

4. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych

 • prawidłowe ustalenie nadgodzin „dobowych i średniotygodniowych”
 • wysokość dodatku

5. Jak nieobecności w pracy wpływają na kwalifikację nadgodzin

VI. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

1. Ogólne przepisy o rozwiązaniu umowy o pracę

2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

4. Świadectwo pracy

 • terminy na wydanie świadectwa pracy
 • żądanie wydania świadectwa pracy przez pracownika
 • treść świadectwa pracy
 • Prowadzący

  Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

  Prawnik

  Były Wykładowca:

  • Studia Podyplomowe: Doradztwo Zawodowe w ramach Działania SPO RZL „Rozwój i modernizacja instrumentów rynku pracy” - współorganizator: Fundacja Gospodarcza w Gdyni
  • Studium Menadżerskie Mini MBA - Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim
  Uprawnienia
  • Certyfikat Praktycznego Zarządzania Personelem (Akademia PARP)
  • Uprawnienia pedagogiczne w zakresie kształcenia osób dorosłych (Centrum Kształcenia Kadr)
  • szkolenie z zakresu prawa pracy - Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu (2001-2003)
  Doświadczenie zawodowe

  Zdobywała od 1987 roku, m. in. pracując w:

  • Państwowej Inspekcji Pracy (11 lat)
   • inspektor pracy
   • podinspektor
   • starszy inspektor pracy
   • pracownik ds. porad prawnych
  • Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi w podmiocie produkcyjnym zatrudniającym kilka tysięcy pracowników

  Szkolenia prowadzi od 1999 roku.

  Wybrane publikacje

  Autorka książek „Związki zawodowe w firmie” i „Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej” oraz artykułów do poradników Wydawnictwa Verlag Dashofer: "Kadry i Płace" oraz "Prawo w działalności związkowej" zamieszczanych regularnie od 2006 do chwili obecnej.

  Najnowsze publikacje książkowe autorki we współpracy z ODDK sp. z o.o. sp. k.:

  • "Kodeks pracy z ustawą zasiłkową z komentarzem do nowych uprawnień rodzicielskich obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. " - zawiera omówienie zmian z przykładami i nowymi wzorami dokumentów (czerwiec 2013)
  • "Urlopy i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy" (lipiec 2013)
  Opinie o wykładowcy

  Opinia:

  Bardzo rzeczowe podejście, dużo informacji przekazywanych w przystępny sposób. Prowadząca otwarta na pytania i wątpliwości.

  Agnieszka Remiasz
  ENEA Operator

  Opinia:

  Szkolenie daje dużą dawkę wiedzy. Zdecydowanym atutem jest bardzo dobra znajomość tematu przez wykładowcy i duża otwartość na dyskusje, doradzanie w trudnych kwestiach.

  Aleksandra Gołacka
  DOVISTA Polska

  Opinia:

  Wykładowca z dużą wiedzą praktyczną, bardzo zaangażowany w temat i prowadzenie szkolenia.

  Joanna Duda
  Grupa Allegro

  Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Informacje ogólne

Miejscowość: Mikołajki
Termin: 2019-09-25 — 2019-09-27 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 1990 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamówienie

Cena: 1990 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Harmonogram

Istnieje możliwość skorzystania z transportu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

25.09.2019
20.00 – kolacja

26.09.2019
08.00 – 09.00 – śniadanie
09.00 – 14.00 – szkolenie
14.00 – 14.45 – obiad
20.00 – kolacja

27.09.2019
08.00 – 9.00 – śniadanie
09.00 – 14.00 – szkolenie
14.00 – 14.45 – obiad

Cena obejmuje:

 • szkolenie
 • materiały szkoleniowe
 • 2 noclegi w pokojach 2-osobowych
 • wyżywienie
 • korzystanie z atrakcji oferowanych przez hotel

UWAGA: Szkolenia Finansowane z KFS

Finansowanie nie obejmuje kosztu noclegów, wyżywienia oraz wycieczek.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń przygotowanych dla osób składających wnioski o finansowanie z KFS.

zobacz szczegółową ofertę

Hotel Gołębiewski****

Hotel Gołębiewski**** jest malowniczo położony w samym sercu KRAINY WIELKICH JEZIOR, na przecięciu najpiękniejszych szlaków turystycznych Polski.

Naturalne bogactwo przyrodnicze - lasy, puszcze i rezerwaty - zachwycają przybywających tu Gości i pozwalają na pełne odprężenie.

Bogactwo oferowanych atrakcji, miła obsługa i nowoczesne zaplecze konferencyjne zapewnią Państwu zarówno wspaniały wypoczynek w rodzinnym gronie jak i udane spotkanie biznesowe.

PARK WODNY TROPIKANA

Do dyspozycji Gości są:

 • basen sportowy (długość 25m; szerokość 12m; głębokość od 1,6m do 2,5m)
 • basen rekreacyjny z falą (długość 20m ; szerokość 10m; głębokość 1,6m)
 • basen z hydromasażem wodno - powietrznym
 • basen rzeka
 • wanny jacuzzi:
  • borowinowe
  • jodowo-bromowe
  • morskie
 • sauny:
  • parowa
  • suche o nutach zapachowych: świerku, eukaliptusa, ziół alpejskich
 • jaskinia solna
 • jaskinia-śnieżno-lodowa
 • tężnie solankowe
 • zjeżdżalnia "cebula"
 • zjeżdzalnia 3-torowa
 • deszczownica
 • siłownia
 • baseny zewnętrzne:
  • basen  sportowy
  • basen letnio-zimowy z hydromasażami
  • basen rekreacyjny z biczami wodnymi
  • taras słoneczny z leżakami
  • 2 boiska do siatkówki plażowej

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

NOWY