Praktycznie o podatkach 2019 - 2020 - Mikołajki - Szkolenia podatki i rachunkowość

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Praktycznie o podatkach 2019 - 2020

Planowane zmiany oraz aktualne problemy

3 dni - Mikołajki, Hotel Gołębiewski****

O szkoleniu

"Podatki 2019 - 2020 praktycznie" to szkolenie którego celem jest przedstawienie uczestnikom najnowszych zmian w zakresie podatków VAT i CIT. Nasze szkolenie podatkowe to także omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem VAT i CIT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Szkolenie nakierowane jest na aspekty praktyczne, tj. zarówno przedstawienie danej problematyki, jak i możliwych sposobów postępowania z nią związanych. W trakcie szkolenia jego uczestnicy będą mieli również możliwość pozyskania informacji co do kierunków i sposobów podejmowania działań kontrolnych przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej, a także planowanych, kolejnych zmian w ustawach podatkowych.

Program

Podatek VAT 2019 - 2020

I. Zmiany obowiązujące od 1 maja 2019

1. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach z dnia 15 marca 2019 (Dz.U. 2019 r., poz. 675) – w szczególności:

 • kasy fiskalne raportujące on-line
 • dotychczasowe kasy fiskalne a raportowanie on-line
 • obowiązek wymiany kas fiskalnych dla wybranych podatników
 • ulga na zakup kasy fiskalnej – ograniczenia
 • kara pieniężna za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej itp.

2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących – m.in.:

 • modyfikacja zasad ewidencjonowania zaliczek
 • obowiązek zapoznania osoby prowadzącej ewidencję o zasadach ewidencji oraz skutków ich nieprzestrzegania oraz odebrania stosownego oświadczenia od tej osoby
 • „sztywne” przypisanie stawek VAT do kodów literowych

III. Zmiany w podatku VAT na II połowę 2019 (1 wrzesień/ 1 listopad 2019) oraz 2020

1. ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1081) – m.in.:

 • modyfikacja rejestru podatników VAT
 • wymóg dokonywania płatności na rachunek bankowy ujawniony w rejestrze podatników VAT – skutki naruszenia ww. wymogu na gruncie:
  • podatku dochodowego
  • podatku VAT
  • odpowiedzialność solidarna

2. ustawa z dnia 4 lipca 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1520)

 • „likwidacja” deklaracji VAT w dotychczasowym kształcie i formie
 • rozszerzenie zakresu danych ujmowanych w JPK-VAT (JPK-VDEK)
 • okres przejściowy dla JPK-VDEK
 • kary za błędy w JPK-VAT
 • modyfikacja przesłanek do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych
 • nowa definicja „pierwszego zasiedlenia”
 • rozszerzenie wyłączeń spod zwolnienia podmiotowego od podatku VAT
 • zmiany dot. importu towarów
 • wystawianie faktur do paragonów
 • indywidualny rachunek podatkowy

3. ustawa nowelizująca z dnia 9 sierpnia 2019 (ustawa oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP).
Stawki VAT

 • Matryca stawek VAT
 • Kody CN i PKWiU 2015
 • Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
 • zmiany katalogu towarów/usług podlegających obniżonym stawkom podatku VAT

Obowiązkowy „split payment”

 • likwidacja „odwrotnego obciążenia” na rzecz obowiązkowego split payment
 • (nowy) załącznik nr 15 do ustawy o VAT - wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym split payment;
 • modyfikacja zasad wystawiania faktur dotyczących transakcji podlegających obowiązkowemu split payment
 • negatywne skutki związane z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązkowego „split payment” (VAT, PIT/CIT, KKS)
 • likwidacja kaucji gwarancyjnej
 • przepisy przejściowe
 • rozszerzenie możliwości wykorzystania środków pieniężnych gromadzonych na rachunku VAT

IV. Zmiany dotyczące transakcji międzynarodowych

 • zmiany dotyczące WDT wynikające z rozporządzenia UE
  • wymogi formalne i dokumentacyjne dla stosowania 0% stawki VAT dla WDT stan prawny do 31 grudnia 2019 vs stan prawny od 1 stycznia 2020
  • instytucja call of stock (WDT, WNT)
 • transakcje łańcuchowe
  • przyporządkowanie transportu przy transakcjach łańcuchowych wewnątrzwspólnotowych – nowe zasady od 1 stycznia 2020
  • przyporządkowanie transportu przy transakcjach łańcuchowych eksportowych

V. Wybrane orzecznictwo dot. podatku VAT

 • odliczanie podatku naliczonego a usługi gastronomiczne i noclegowe – wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 w sprawie Grupa Lotos S.A. (sygn. C-225/18)
 • nabycie paliwa poprzez karty paliwowe (flotowe) – wyrok TSUE z dnia 15 maja 2019 w sprawie Vega International Car Transport and Logistic (sygn. C-235/18)
 •  moment wykonania usługi a protokół odbioru – wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 w sprawie Budimex S.A. (sygn. 225/18)
 • usługa najmu lokali mieszkalnych na rzecz pracodawców
 • kary umowne a podatek VAT
 • nieodpłatne przekazanie towarów a ich konsumpcyjny charakter
 • odliczanie podatku naliczonego a społeczna odpowiedzialność biznesu
 • imprezy firmowe a kompleksowość świadczenia (usługi) oraz kwestia alkoholu

Podatek CIT 2019

1. Zasady rozpoznawania kosztów w zakresie zakupu usług niematerialnych oraz kosztów finansowania dłużnego w 2019

2. Zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne

3. Mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych

4. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN

5. Obniżka stawki CIT

6. Nowy limit dla odliczania odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych

7. Limit dotyczący umów leasingowych, umów najmu i dzierżawy samochodów osobowych

8. Nowe ograniczenia w zakresie wydatków eksploatacyjnych i składek na ubezpieczenie samochodów osobowych

9. Exit Tax – zakres podmiotowy i przedmiotowy planowanych regulacji

10. Obniżenie przychodu o tzw. hipotetyczne koszty odsetkowe – finansowanie spółki poprzez dopłaty lub zysk zatrzymany

11. Szczególne zasady opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi

12. Nowe zasady opodatkowania obrotu wierzytelnościami oraz obrotu pakietami wierzytelności

13. Instytucja Innovation Box w polskim systemie podatkowym – nowe preferencyjne zasady opodatkowania kwalifikowanego dochodu z niektórych praw własności intelektualnej

14. Kopia certyfikatu rezydencji w systemie podatku u źródła

15. Nowe zasady rozliczania podatku u źródła – rozporządzenie MF przedłużające okres zawieszenia.

16. Zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości komercyjnych – nowe zasady wyliczenia tzw. minimalnego podatku dochodowego

17. Zapłata na rachunek bankowy podatnika z białego wykazu podatników VAT a koszty uzyskania przychodów od 1 stycznia 2020

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy

Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych

W ramach samorządu zawodowego, pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP.

Prowadzi cykliczne szkolenia dla doradców podatkowych zrzeszonych w Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Od 1999 roku dyrektor w firmie księgowej.

Od 2009 roku członek zarządu podmiotu o zasięgu ogólnopolskim, zajmującego się outsourcingową obsługą księgową podmiotów gospodarczych. Aktualnie firma świadczy kompleksową obsługę księgowo-finansową i podatkową na rzecz niemal 600 podmiotów gospodarczych o różnych profilach działalności, w tym ponad 230 spółek prawa handlowego.

Ponadto od 2009 roku świadczy usługi doradztwa podatkowego w ramach własnej kancelarii doradcy podatkowego.

Znakomity wykładowca łączący bogatą praktykę z niezwykłą umiejętnością przekazywania wiedzy.

Od 2010 roku prowadzi szkolenia dotyczące tematyki podatkowej i kadrowej, w szczególności z zakresu podatku od towarów i usług.

W latach 2010-2017 przeprowadziła około 1100 godzin szkoleń z czego 400 dotyczących podatku od towarów i usług.

Informacje ogólne

Miejscowość: Mikołajki
Termin: 2019-09-25 — 2019-09-27 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 1990 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamówienie

Cena: 1990 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Harmonogram

Istnieje możliwość skorzystania z transportu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

25.09.2019
20.00 – kolacja

26.09.2019
08.00 – 09.00 – śniadanie
09.00 – 14.00 – szkolenie
14.00 – 14.45 – obiad
20.00 – kolacja

27.09.2019
08.00 – 9.00 – śniadanie
09.00 – 14.00 – szkolenie
14.00 – 14.45 – obiad

Cena obejmuje:

 • szkolenie
 • materiały szkoleniowe
 • 2 noclegi w pokojach 2-osobowych
 • wyżywienie
 • korzystanie z atrakcji oferowanych przez hotel

UWAGA: Szkolenia Finansowane z KFS

Finansowanie nie obejmuje kosztu noclegów, wyżywienia oraz wycieczek.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń przygotowanych dla osób składających wnioski o finansowanie z KFS.

zobacz szczegółową ofertę

Hotel Gołębiewski****

Hotel Gołębiewski**** jest malowniczo położony w samym sercu KRAINY WIELKICH JEZIOR, na przecięciu najpiękniejszych szlaków turystycznych Polski.

Naturalne bogactwo przyrodnicze - lasy, puszcze i rezerwaty - zachwycają przybywających tu Gości i pozwalają na pełne odprężenie.

Bogactwo oferowanych atrakcji, miła obsługa i nowoczesne zaplecze konferencyjne zapewnią Państwu zarówno wspaniały wypoczynek w rodzinnym gronie jak i udane spotkanie biznesowe.

PARK WODNY TROPIKANA

Do dyspozycji Gości są:

 • basen sportowy (długość 25m; szerokość 12m; głębokość od 1,6m do 2,5m)
 • basen rekreacyjny z falą (długość 20m ; szerokość 10m; głębokość 1,6m)
 • basen z hydromasażem wodno - powietrznym
 • basen rzeka
 • wanny jacuzzi:
  • borowinowe
  • jodowo-bromowe
  • morskie
 • sauny:
  • parowa
  • suche o nutach zapachowych: świerku, eukaliptusa, ziół alpejskich
 • jaskinia solna
 • jaskinia-śnieżno-lodowa
 • tężnie solankowe
 • zjeżdżalnia "cebula"
 • zjeżdzalnia 3-torowa
 • deszczownica
 • siłownia
 • baseny zewnętrzne:
  • basen  sportowy
  • basen letnio-zimowy z hydromasażami
  • basen rekreacyjny z biczami wodnymi
  • taras słoneczny z leżakami
  • 2 boiska do siatkówki plażowej

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

NOWY