Prawo pracy 2020 w teorii i praktyce - Kołobrzeg - Szkolenia kadry i płace

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Prawo pracy 2020 w teorii i praktyce

Teraźniejszość i przyszłość

4 dni - Hotel Marine*****

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA "Prawo Pracy 2020 w teorii i praktyce"

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej wprowadzonych zmian w prawie pracy oraz praktycznego wdrażania tych zmian, także w kontekście obowiązujących przepisów. Ponadto celem szkolenia jest także przedstawienie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w różnych systemach i rozkładach czasu pracy.

Wiedza

Usystematyzowanie wiedzy nt. zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz obowiązków pracodawcy względem organów sprawujących kontrolę w tym zakresie.

Umiejętności

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej, a także dokumentacji związanej z rozliczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości oraz konieczności stosowania obowiązujących przepisów.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat zmian w prawie pracy, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

Program

I. Dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO na bazie najnowszych wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1. Zmiany w prawie pracy wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)

 • zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika
 • zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika
 • okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych i zasady ich przetwarzania
 • ograniczenie zakresu stosowania monitoringu oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników
 • zasady przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrot

2. Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji

 • gromadzenie danych w procesie rekrutacji
 • warunki wyrażenia zgody w dokumentach rekrutacyjnych
 • żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany dot. tych danych
 • zakończenie procesu rekrutacji - co ze złożonymi aplikacjami
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji
 • jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników

3. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS

 • ZFŚS a zmiana przepisów związana z wdrożeniem RODO – oświadczenia, zgody, przetwarzanie danych oraz przyznawanie pomocy i świadczeń z Funduszu
 • jakie dane można pozyskiwać w związku ze stosowaniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • stanowisko PUODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
 • obowiązek informacyjny

II. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

1. akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)

2. możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologiczny

3. poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)

4. co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

5. okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów

Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej

1. zasady doręczania zawiadomienia o odbiorze dokumentacji pracowniczej

2. warunki niemożności odbioru zawiadomienia

3. wydanie dokumentacji pracowniczej również osobom upoważniony 4. zasady odbioru dokumentacji pracowniczej

Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

1. dokumentacja przechowywana w postaci papierowej i elektronicznej

2. wniosek i termin na wydanie dokumentacji

3. wniosek w aktach osobowych

III. Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Obowiązki pracodawcy zmiany w ustawie Kodeks Pracy

1. prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej

2. zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej

3. odróżnienie „formy elektronicznej” od „postaci elektronicznej” dokumentu

4. nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej

5. nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy

6. obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji

7. ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza

8. obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej

9. obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej

Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia zmiany w ustawie Kodeks Pracy

1. formy wypłaty wynagrodzenia

2. procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia

IV. Pozostałe zmiany

1. Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków

 • zasady dopuszczalności potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych – nowe granice i kwoty wolne od potrąceń
 • dokonywanie potrąceń z diet przysługujących z tytułu podróży służbowych
 • podniesienie wysokości grzywny wymierzonej przez komornika pracodawcy
 • sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi

2. Zmiany Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zagadnienia związane z prawem pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043) obowiązujące od 7 września 2019

 • otwarty katalog przyczyn dyskryminacji
 • uprawnienia pracowników – innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego (ochrona trwałości stosunku pracy i inne uprawnienia)
 • wzmocnienie ochrony przedemerytalnej pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony
 • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do żądania odszkodowania z tytułu mobbingu
 • zmiany dotyczące wydawania świadectwa pracy (terminy wydawania i wnoszenie środków odwoławczych)
 • zmiana kodeksu pracy, w zakresie terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

V. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

1. Ogólne przepisy o rozwiązaniu umowy o pracę

2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

4. Świadectwo pracy

 • terminy na wydanie świadectwa pracy
 • żądanie wydania świadectwa pracy przez pracownika
 • treść świadectwa pracy

VI. Praktyczne aspekty czasu pracy

1. Czas pracy 2020 – podstawy prawne

 • Kodeks pracy oraz rozporządzenie obowiązujące od 2019 regulujące – nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej związanej z czasem pracy
 • Obligatoryjne zapisy dot. czasu pracy w regulaminie pracy
 • Porozumienia: z przedstawicielem załogi / lub ze związkami zawodowymi / nt. rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych po wejściu w życie 01.01.2019 r. zmian w ustawie o związkach zawodowych
 • Zapisy dot. czasu pracy w umowach o pracę oraz w indywidualnej informacji o warunkach zatrudnienia

2. Systemy czasu pracy – korzyści i mankamenty z punktu widzenia pracodawcy oraz uprawnienia wynikające dla pracownika przy zastosowaniu systemów

 • Podstawowy
 • Równoważny
 • Zadaniowy
 • Skrócony czas pracy oraz praca weekendowa
 • Praca w systemach i rozkładach czasu pracy: zmianowe, czterobrygadowe
 • Normy: dobowa i tygodniowa czasu pracy i zasada średnio pięciodniowego tygodnia pracy
 • Okresy rozliczeniowe czasu pracy obowiązujące w b.r. (w tym możliwość wprowadzenia 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy)
 • Doba robocza, a praca w warunkach jej przekroczenie w świetle ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy
 • Ruchomy czas pracy w praktyce

3. Minimalny odpoczynek od pracy w różnych systemach czasu pracy

 • Minimalny obowiązkowy, nieprzerwany odpoczynek pracownika: 11-godzinny dobowy i 35-godzinny tygodniowy
 • Dopuszczalne prawem odstępstwa w zakresie minimalnego wypoczynku dobowego
 • Sytuacje, w których można stosować krótszy niż 35-godzinny wypoczynek tygodniowy
 • Wymiar czasu pracy, system, rozkład czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe: jak wybrać najkorzystniejsze rozwiązania uwzględniając specyfikę firmy?

4. Wymiar czasu pracy w 2020

 • Harmonogramy i indywidualne grafiki czasu pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian
 • Plan pracy, a rozliczenie czasu faktycznie przepracowanego
 • Wpływ zwolnienia lekarskiego na rozliczenie czasu pracy
 • Urlop wypoczynkowy, a zmiana grafiku/harmonogramu czasu pracy
 • Rozliczenia czasu pracy w przypadku nieprzepracowania przez pracownika pełnego okresu rozliczeniowego

5. Praca w godzinach nadliczbowych

 • Dodatki 50%
 • Dodatki 100% za godziny nadliczbowe
 • Udzielania czasu wolnego za nadgodziny: na wniosek pracownika
 • Udzielania czasu wolnego za nadgodziny: bez wniosku pracownika
 • Dyżur domowy pracownika i dyżur na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania
 • Przerwy w pracy: odpłatne, w tym w związku z zagrożenia w środowisku pracy (przykłady)

6. Praca w dniu wolnym, niedziele i święta – w tym odmienne zasady rekompensowania dla poszczególnych grup pracowniczych, w tym osób na stanowiskach kierowniczych

7. Ograniczenia pracy w niedzielę i święta w handlu 2018 – 2020

8. Praca w nocy a praca w porze nocnej – różne zakresy pojęć, zastosowanie i rozliczanie

9. Rozliczanie przepracowanych godzin nadliczbowych oraz udzielanie wolnego od pracy

 • Kiedy pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie, a kiedy przysługuje czas wolny – praca na przykładach, ryczałt za godziny nadliczbowe
 • Rozliczenie godzin nadliczbowych z tytułu pracy w dniu wyznaczonym jako wolny celem zachowania średnio pięciodniowego tygodnia pracy
 • Czas wolny za nadgodziny udzielany na wniosek pracownika
 • Czas wolny za godziny nadliczbowe bez wniosku pracownika tj. z inicjatywy pracodawcy
 • Wolne na załatwianie spraw osobistych
 • Wolne celem opieki nad dzieckiem na podst. art. 188 kp. w dniach lub godzinach

10. Dokumentowanie czasu pracy w świetle rozporządzenia a RODO

 • Listy obecności i elektroniczna rejestracja pobytu na terenie zakładu pracy, a karta ewidencji czasu pracy
 • Zasady i forma prowadzenia ewidencji czasu pracy – dodatkowe wymogi od 2019
 • Dokumentowanie czasu pracy w trakcie podróży służbowej, w tym odmienne zasady dot. czasu pracy kadry kierowniczej i osób zarządzających firmą
  • gdzie przechowywać dokumentację pracowniczą dot. czasu pracy po wejściu w życie w 2019 nowego rozporządzenia
  • od 2019 nowe terminy przechowywania dokumentacji dot. czasu pracy
  • udostępnianie dokumentacji o czasie pracy w świetle RODO

11. Czas pracy kadry kierowniczej: kierowników jednostek organizacyjnych, kierownika zespołu / dowódcy zmiany, brygadzistów – różnice wynikające z Kodeksu pracy. Aktualne interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy

12. Konsekwencje naruszania przepisów o czasie pracy dla pracownika i dla pracodawcy

 • Kary porządkowe wymierzane przez pracodawcę dla pracowników nieprzestrzegających przepisów o czasie pracy
 • Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności: pracodawcy, kierowników/dowódców zmiany / brygadzistów z tytułu niewłaściwej organizacji i rozliczenia czasu pracy podległych pracowników (odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność karna)
 • Najczęściej popełniane błędy w zakresie planowani i rozliczania czasu pracy, jak ich uniknąć

Prowadzący

Ekspert Instytutu ds. kadr i płac

Doświadczenie zawodowe

czerwiec 2003 - styczeń 2017 Państwowa Inspekcja Pracy (14 lat)

 • podinspektor pracy, inspektor pracy, starszy inspektor pracy, starszy inspektor pracy - specjalista
  • kontrola i nadzór nad warunkami pracy (kontrole zakładów pracy)
  • przygotowywanie analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy
  • wydawanie decyzji administracyjnych
  • współpraca z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy)
  • uczestniczenie jako prelegent i wykładowca w akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP, a adresowanych do różnych grup zawodowych
  • przygotowywanie opracowań w dziedzinie prawa pracy dla celów szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian w prawie pracy
  • udzielanie porad prawnych
  • przygotowywanie opinii prawnych i oceny aktów prawnych

luty 1999 - maj 2002 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • inspektor ubezpieczeń, referent prawny
  • obsługa prawna spraw emerytalno-rentowych
  • opracowywanie pism i odpowiedzi na odwołania
  • przygotowywanie dokumentacji do postępowań sądowych

Szkolenia prowadzi od 2004 roku.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Uważam,że tematyka szkolenia jest bardzo interesująca. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia w pełni potrafią wyjaśnić sprawy związane z tematem ZFŚS. Polecam

Anna Hawryluk
Wojskowa Przychodnia Specjalistyczna w Stargardzie

Opinia:

Szkolenie prowadzone w sposób otwarty z możliwością dyskusji w trakcie poruszanych zagadnień. Prowadzący wyczerpująco odpowiadał na zadawane pytania i wątpliwości

Elżbieta Gardas
PGNiG Obrót Detaliczny

Opinia:

Jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy jaką posiada prowadząca. Szkolenie było bardzo wartościowe. Na każde zadane pytanie uzyskaliśmy rzetelną odpowiedź

Monika Jasińska
Gmina Goleniów

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Informacje ogólne

Miejscowość: Kołobrzeg
Termin: 2020-06-02 — 2020-06-05 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 2590 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamówienie

Cena: 2590 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi zostać przesłana mailem przed rozpoczęciem szkolenia najpóźniej na:

 • szkolenie stacjonarne: 10 dni roboczych
 • szkolenie online: 5 dni roboczych
 • szkolenie wyjazdowe: 21 dni roboczych

Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się / nie zalogowanie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Harmonogram

02.06.2019
20.00 – kolacja

03.06.2020
08.00 – 09.00 – śniadanie
09.00 – 14.00 – szkolenie
14.00 – 14.45 – obiad
20.00 – kolacja

04.06.2020
08.00 – 09.00 – śniadanie
09.00 – 14.00 – szkolenie
14.00 – 14.45 – obiad
20.00 – kolacja

05.06.2020
08.00 – 09.00 – śniadanie
09.00 – 14.00 – szkolenie
14.00 – 14.45 – obiad

Cena obejmuje:

 • szkolenie
 • materiały szkoleniowe
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych
 • wyżywienie
 • korzystanie z atrakcji oferowanych przez hotel:
  • basenu pływackiego i basenu rekreacyjnego z atrakcjami
  • jacuzzi zewnętrznego
  • sauny suchej
  • łaźni parowej i aromatycznej
  • groty śnieżnej i wodnej
  • siłowni
  • cardio fitness

UWAGA: Szkolenia Finansowane z KFS

Finansowanie nie obejmuje kosztu noclegów i wyżywienia.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń przygotowanych dla osób składających wnioski o finansowanie z KFS.

zobacz szczegółową ofertę

Marine Hotel*****

Marine Hotel***** dzieli od morza jedynie plaża i nadmorska promenada. Luksusowe warunki to w tym hoteku STANDARD! Z każdego pokoju zza przeszklonej, przesuwanej ściany, rozciąga się wspaniały widok na morze.

Marine Hotel***** to także relaks dla duszy i ciała. IneSPA, oferuje doskonały wypoczynek zarówno dla osób lubiących aktywnie spędzać czas jak i dla tych, którzy marzą, aby rozpłynąć się w słodkiej bezczynności. W części SPA można skorzystać z basenów wykonanych ze szlachetnej stali nierdzewnej.

Basen sportowy (14 x 6 m; głębokość 1.30 m) wyposażony jest w podwodny system do słuchania muzyki, rekreacyjny zaś (4,5 x 4,5 m; głębokość 1.25 m), w masaże ścienne, ławeczki i leżanki z masażem.

Do dyspozycji gości są także:

 • kompleks saun
 • łaźnia turecka
 • grota śnieżna
 • hot tub z powietrznym gejzerem - to zewnętrzne jacuzzi, czynne cały rok

Po wyczerpujących zajęciach i słonecznych kąpielach, nic nie regeneruje lepiej niż pobyt w strefie Wellness. Zabiegi relaksacyjne i kosmetyczne, seanse w nowoczesnej kapsule szybko stawiają na nogi. Można także poddać się masażom tajskim oraz ajurwedyjskim.

Fragment programu Hotelove emitowanego przez kanał DOMO+, w ktorym Dorota Szelągowska ocenia najciekawsze polskie hotele - artystyczne, designerskie, elitarne czy awangardowe i udowadnia, że w Polsce są miejsca do odpoczynku, z których możemy być naprawdę dumni.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

NOWY