Praktycznie o podatkach 2020 - Kołobrzeg - Szkolenia podatki i rachunkowość

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Praktycznie o podatkach 2020

Planowane zmiany oraz aktualne problemy

4 dni - Hotel Marine*****

O szkoleniu

"Podatki - 2020 praktycznie" to szkolenie którego celem jest przedstawienie uczestnikom najnowszych zmian w zakresie podatków VAT, CIT i PIT. Nasze szkolenie podatkowe to także omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem VAT, CIT i PIT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Szkolenie nakierowane jest na aspekty praktyczne, tj. zarówno przedstawienie danej problematyki, jak i możliwych sposobów postępowania z nią związanych. W trakcie szkolenia jego uczestnicy będą mieli również możliwość pozyskania informacji co do kierunków i sposobów podejmowania działań kontrolnych przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej, a także planowanych, kolejnych zmian w ustawach podatkowych.

Program

Podatek VAT 2020

1. BIAŁA LISTA – obowiązek zapłaty na rachunek bankowy od 1 stycznia 2020

 • dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT („białej liście”) – jakie rachunki bankowe są widoczne w rejestrze?
 • kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku umów ciągłych)
 • „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.)
 • biała lista a zapłata na rachunek zagraniczny
 • zapłata na rachunek inny niż zawarty w „białej liście” a skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 (w tym brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu)
 • jak uniknąć negatywnych konsekwencji w przypadku zapłaty na rachunek spoza „białej listy”
 • cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT
 • rachunki techniczne a biała lista podatników VAT
 • zapłata na rachunek indywidualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT

2. Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia 2020

 • na jakiej podstawie towary i usługi będą kwalifikowane od 1 kwietnia 2020
 • PKWiU a nomenklatura scalona – w jakich sytuacjach będą decydowały o stawce VAT
 • wybrane towary i usługi, na które zmieniają się stawki podatkowe (stawki podwyższone i stawki obniżone od 1 kwietnia 2020)
 • skutki błędnej klasyfikacji towarów lub usług

3. Nowe zasady „wymiany paragonu na fakturę” od 1 stycznia 2020

 • w jakich sytuacjach nie będzie można wystawić i uzyskać faktury do paragonu
 • czy nowe zasady wystawiania faktur będą również dotyczyć faktur wystawianych do paragonów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • skutki braku technicznej możliwości wprowadzenia numeru NIP nabywcy do treści paragonu
 • sankcje za niedozwolone wystawienie faktury do paragonu bez NIP od 1 stycznia 2020
 • sankcje od 1 stycznia 2020 r. za odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej do paragonu bez NIP

4. Zastąpienie deklaracji (VAT-7, VAT-7K i innych) rozszerzonym JPK_VAT od kwietnia/lipca 2020

 • zastąpienie dotychczasowych deklaracji VAT rozszerzonym plikiem JPK_VAT
 • zakres informacji objętych rozszerzonym JPK_VAT
 • zasady ustalania, którzy podatnicy mają obowiązek składać rozszerzony JPK_VAT począwszy od rozliczenia za kwiecień 2020, a którzy począwszy od rozliczenia za lipiec 2020
 • zasady nakładania kary 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK_VAT oraz sposoby jej uniknięcia
 • rozszerzony JPK_VAT a podatnicy rozliczający kwartalnie (rożnych zakres informacji podawanych za poszczególne miesiące kwartału)

5 Obowiązkowa podzielona płatność SPLIT PAYMENT a solidarna odpowiedzialność

 • obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych
 • skutki w PIT / CIT od 1 stycznia 2020 nieprzestrzegania przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności
 • solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek VAT nierozliczony przez wystawcę faktury od 1 listopada 2020 – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych

6. Kasy „on line” – branże objęte obowiązkiem stosowania od 1 stycznia, 1 lipca 2020 i 1 stycznia 2021

 • nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie kas rejestrujących
 • problemy z dostępem do Internetu a korzystanie z kas „on line”
 • zakup kasy „on line” a ulga na nabycie kasy rejestrującej
  • terminy wymiany kas
  • kategorie kas według nowego rozporządzenia
  • odpowiedzialność karna – skarbowa za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej on –line
  • kasy fiskalne on-line a rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych

7. Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

 • dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych
 • elementy decyzji WIS
 • kto będzie mógł wystąpić o WIS? Elementy wniosku o wydanie WIS
 • postępowanie w sprawie wydania WIS
 • zaskarżalność decyzji o WIS
 • opłaty dotyczące WIS

8. Zmiany dotyczące WDT i WNT, w tym nowe obowiązki związane z dokumentowaniem prawa do stawki 0% od 1 stycznia 2020

 • rozszerzenie od 1 stycznia 2020 obowiązków dokumentacyjnych warunkujących stosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów – WDT
 • obowiązek gromadzenia dowodów „podania” numerów VAT UE przez kontrahentów unijnych – jakie sposoby „podania numeru” będą akceptowane przez organy podatkowe
 • nowe zasady potwierdzana dostarczenia towaru do odbiorcy w innym kraju UE – sposoby wynikające z polskiej ustawy o VAT vs. sposoby wynikające z nowego Rozporządzenia Radu UE (m.in. czy w 2020 zawsze muszę otrzymać oświadczenie odbiorcy do 10 następnego miesiąca, czy od 2020 można zrezygnować z CMR)
 • zmiana zasad ustalania sposobu opodatkowania wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych od 1 stycznia 2020 (m.in. kiedy przy transakcjach „łańcuchowych” stosować stawkę 0%, a kiedy stawkę krajową)

Podatek CIT 2020

1. Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania zatorów płatniczych – warunki stosowania, przepisy przejściowe

2. Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela w przypadku nieuregulowanych zobowiązań i wierzytelności

3.Zmniejszenie i zwiększenie podstawy opodatkowania w przypadku ulgi z złe długi w CIT

4. Zmiana limitu obrotów w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne

5. Stawka 9% limity graniczne –zaliczki podatkowe i podatek roczny

6. Zapłata na rachunek bankowy podatnika spoza białej listy a koszty uzyskania przychodów

7. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w podatku VAT a koszty uzyskania przychodów w CIT

8. Obniżenie przychodu o tzw. hipotetyczne koszty odsetkowe – finansowanie spółki poprzez dopłaty lub zysk zatrzymany

9. Nowe zasady rozliczania podatku u źródła

10. Podatek od przychodów z budynków w 2020

11. Nowe zasady rozliczania strat podatkowych (jednorazowe rozliczenie do 5 mln PLN)

12. Obowiązki informacyjne realizowane w 2020 (np. różnice kursowe, zaliczki uproszczone)

13. Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek) - zasady stosowania

Podatek PIT 2020

I. Zmiany

 1. Brak PIT dla młodych do 26 roku życia, obniżona stawka PIT do 17 oraz podwyższone koszty uzyskania przychodu w roku 2020
 2. Zmiana zasad poboru zaliczek na PIT przez płatnika od 2020
 3. Ulga na złe długi – zatory płatnicze a konsekwencje w podatku dochodowym u osób fizycznych u wierzyciela i dłużnika
 4. Płatności na rachunek spoza białej listy od 1 stycznia 2020r a konsekwencje w podatku dochodowym
 5. Płatności poza mechanizmem podzielonej płatności od 1 stycznia 2020 a konsekwencje w podatku dochodowym
 6. Mikrorachunek w rozliczaniu należności publicznoprawnych od 2020
 7. Podatek u źródła – kluczowe regulacje od 2020 roku
 8. Możliwość szybszego rozliczenia straty podatkowej począwszy od 2020
 9. Zmiana w definicji małego podatnika począwszy od 2020
 10. Danina solidarnościowa

II. Wybrane zagadnienia

 1. Koszty „autorskie” a zwolnienie z PIT dla młodych
 2. Zmiany dotyczące amortyzacji środków trwały i wnip otrzymanych w wyniku spadkobrania lub darowizny
 3. Przychody ze stosunku pracy
 4. Świadczenia dla członków rodziny pracownika
 5. Zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS
 6. Nieodpłatne świadczenia – przychód w podatku dochodowym czy też darowizna (z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego)
 7. Ubrania pracownicze (służbowe)
 8. Świadczenia BHP
 9. Podróże służbowe
 10. Pracownicy mobilni i oddelegowani – różnice w opodatkowaniu
 11. Podróże osób nie będących pracownikami
 12. Zakwaterowanie pracowników
 13. Konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców
 14. Świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą
 15. Świadczenia wypłacane nierezydentom podatkowym

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy
Radca Prawny

Członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych
Członek komisji do spraw karno-skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest też absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”.

Doświadczenie zdobyła jako pracownik organów administracji skarbowej oraz największych kancelarii prawnych i firm audytorsko – księgowych, obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada również doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Informacje ogólne

Miejscowość: Kołobrzeg
Termin: 2020-05-12 — 2020-05-15 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 2590 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamówienie

Cena: 2590 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi zostać przesłana mailem przed rozpoczęciem szkolenia najpóźniej na:

 • szkolenie stacjonarne: 10 dni roboczych
 • szkolenie online: 5 dni roboczych
 • szkolenie wyjazdowe: 21 dni roboczych

Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się / nie zalogowanie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Harmonogram

12.05.2020
20.00 – kolacja

13.05.2020
08.00 – 09.00 – śniadanie
09.00 – 14.00 – szkolenie
14.00 – 14.45 – obiad
20.00 – kolacja

14.05.2020
08.00 – 09.00 – śniadanie
09.00 – 14.00 – szkolenie
14.00 – 14.45 – obiad
20.00 – kolacja

15.05.2020
08.00 – 09.00 – śniadanie
09.00 – 14.00 – szkolenie
14.00 – 14.45 – obiad

Cena obejmuje:

 • szkolenie
 • materiały szkoleniowe
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych
 • wyżywienie
 • korzystanie z atrakcji oferowanych przez hotel:
  • basenu pływackiego i basenu rekreacyjnego z atrakcjami
  • jacuzzi zewnętrznego
  • sauny suchej
  • łaźni parowej i aromatycznej
  • groty śnieżnej i wodnej
  • siłowni
  • cardio fitness

UWAGA: Szkolenia Finansowane z KFS

Finansowanie nie obejmuje kosztu noclegów i wyżywienia.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń przygotowanych dla osób składających wnioski o finansowanie z KFS.

zobacz szczegółową ofertę

Marine Hotel*****

Marine Hotel***** dzieli od morza jedynie plaża i nadmorska promenada. Luksusowe warunki to w tym hoteku STANDARD! Z każdego pokoju zza przeszklonej, przesuwanej ściany, rozciąga się wspaniały widok na morze.

Marine Hotel***** to także relaks dla duszy i ciała. IneSPA, oferuje doskonały wypoczynek zarówno dla osób lubiących aktywnie spędzać czas jak i dla tych, którzy marzą, aby rozpłynąć się w słodkiej bezczynności. W części SPA można skorzystać z basenów wykonanych ze szlachetnej stali nierdzewnej.

Basen sportowy (14 x 6 m; głębokość 1.30 m) wyposażony jest w podwodny system do słuchania muzyki, rekreacyjny zaś (4,5 x 4,5 m; głębokość 1.25 m), w masaże ścienne, ławeczki i leżanki z masażem.

Do dyspozycji gości są także:

 • kompleks saun
 • łaźnia turecka
 • grota śnieżna
 • hot tub z powietrznym gejzerem - to zewnętrzne jacuzzi, czynne cały rok

Po wyczerpujących zajęciach i słonecznych kąpielach, nic nie regeneruje lepiej niż pobyt w strefie Wellness. Zabiegi relaksacyjne i kosmetyczne, seanse w nowoczesnej kapsule szybko stawiają na nogi. Można także poddać się masażom tajskim oraz ajurwedyjskim.

Fragment programu Hotelove emitowanego przez kanał DOMO+, w ktorym Dorota Szelągowska ocenia najciekawsze polskie hotele - artystyczne, designerskie, elitarne czy awangardowe i udowadnia, że w Polsce są miejsca do odpoczynku, z których możemy być naprawdę dumni.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

NOWY